آزمایش ALP

آزمایش ALP یا سطح آلکالین فسفاتاز

آزمایش سطح آلکالین فسفاتاز چیست؟ آزمایش سطح آلکالین فسفاتاز ( آزمایش ALP ) میزان آنزیم آلکالین فسفاتاز را در جریان خون شما اندازه گیری می کند. این آزمایش نیاز به خونگیری ساده دارد و اغلب بخشی معمولی از سایر آزمایشات خون است. سطوح غیر طبیعی ALP در خون اغلب نشان دهنده مشکلات سلامتی در مورد … مطالعه بیشتر