آزمایش آنتی ژن

آزمایش آنتی ژن کرونا

آزمایش آنتی ژن کرونا روشی برای تشخیص عفونت مرتبط با  SARS-CoV-2 ، ویروس کرونا است که باعث بیماری COVID-19 می شود. این آزمایشات به دنبال آنتی ژن هایی بعنوان نشانگرهای پروتئینی هستند که در خارج از ویروس کرونا SARS-CoV-2 یافت می شوند. آزمایش آنتی ژن بر روی نمونه ای انجام می شود که با سواب …

آزمایش آنتی ژن کرونا ادامه »