آزمایش STI یا آزمایش عفونت های مقاربتی

بیماری های مقاربتی بسیار شایع هستند ، اما آزمایش STI یا همان آزمایش عفونت های مقاربتی مورد نیاز شما ممکن است بسته به عوامل خطرزای بیماری متفاوت باشند. اگر از نظر جنسی فعال هستید ، به ویژه با چندین شریک ، احتمالاً بارها توصیه زیر را شنیده اید: از خود محافظت کنید و بیشتر آزمایش …

آزمایش STI یا آزمایش عفونت های مقاربتی ادامه »