آزمایشات سیتوکروم

آزمایشات سیتوکروم

پزشک ممکن است از آزمایشات سیتوکروم P450 (CYP450) برای تعیین نحوه پردازش (متابولیسم) بدن شما از یک دارو استفاده کند. بدن انسان برای پردازش داروها از آنزیم های سیتوکروم P450 استفاده می کند. به دلیل ویژگی های ارثی (ژنتیکی) که باعث تغییر در این آنزیم ها می شود ، داروها ممکن است بر هر فرد …

آزمایشات سیتوکروم ادامه »