تاثیر زمان قاعدگی زنان بر آزمایش خون

چگونه چرخه قاعدگی زنان می‌تواند بر نتایج آزمایش خون تأثیر بگذارد

می دانیم که هورمون های جنسی در طول دوره و چرخه قاعدگی زنان به طور قابل توجهی در نوسان هستند، اما آیا سایر نشانگرهای زیستی خون نیز تحت تأثیر پریود زنان قرار می‌گیرد؟ بله، تحقیقات نشان می‌دهد که بسیاری از نشانگرهای زیستی خون (از جمله آنهایی که در گروه‌های آهن، لیپید و التهاب قرار دارند) …

چگونه چرخه قاعدگی زنان می‌تواند بر نتایج آزمایش خون تأثیر بگذارد ادامه »