آزمایش BUN

آزمایش BUN یا نیتروژن اوره خون

آزمایش BUN یا نیتروژن اوره خون اطلاعات مهمی را در مورد عملکرد کلیه ها و کبد نشان می دهد. آزمایش BUN میزان نیتروژن اوره موجود در خون شما را اندازه گیری می‌کند. اوره در بدن در اینجا نحوه تشکیل نیتروژن اوره در بدن و تخلیه آن به شرح زیر است: آزمایش BUN می تواند میزان …

آزمایش BUN یا نیتروژن اوره خون ادامه »