آزمایش آهن سرمی (Serum iron test)

آزمایش آهن سرمی میزان آهن موجود در قسمت مایع خون را اندازه گیری می کند. آهن یک ماده مغذی ضروری است که در کنار سایر عملکردها ، برای تولید گلبول های قرمز سالم (RBC) مورد نیاز است. این بخش مهمی از هموگلوبین ، پروتئین موجود در گلبول های قرمز است که اکسیژن را در ریه …

آزمایش آهن سرمی (Serum iron test) ادامه »